Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

VARIA PRINT - Vydavateľstvo učebnícNaše publikácie - Slovenský jazyk a literatúra

Príručka slovenskej literatúry
pre stredoškolákov

Počet strán:
242
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978-80-89772-02-5

Bonus: pre pedagógov 1 kus zadarmo (automaticky na každých 20 kusov pribalíme 1 kus)!

Pre 1.-4. ročník stredných škôl, obsahuje prehľad slovenskej literatúry od najstarších čias až po obdobie po roku 1945, podrobný obsah 52 diel, teóriu literatúry, množstvo testov.

 • ďalej

  V prehľadnej, zrozumiteľnej forme spracúva dejiny slovenskej literatúry od najstarších čias po súčasnú literatúru, navyše obsahuje podrobný obsah a analýzu 52 literárnych diel, obšírny, popritom zrozumiteľný výklad základných pojmov z oblasti teórie literatúry a 40 testov, ktoré spolu obsahujú viac než 1000 úloh a zadaní.

  Základné, kľúčové vety textu sú zvýraznené hrubo tlačenými písmenami a sú štylizované tak, aby spolu vytvárali súvislý, na seba logicky nadväzujúci text.

  Kapitoly o jednotlivých literárnych obdobiach a o významných osobnostiach slovenskej literatúry sú vypracované tak, aby poskytovali dostatok informácií, vysvetlení, ale popritom aby boli prehľadné a aby sa dali ľahko naučiť.

  Príručka obsahuje obrovské množstvo informácií, je zámerne zalomená tak, aby študenti mali za čo najmenej peňazí čo najviac študijného materiálu (pri inom type zalomenia a písmen by sa z tohto množstva dali urobiť štyri knihy, naším cieľom však nebolo navyšovanie ceny, práve naopak).

  Poznámka: Hrebeňovú väzbu – i keď je drahšia a časovo náročnejšia – sme zvolili zámerne po dôkladnej úvahe. Lepená kniha tohto rozmeru a pri tomto počte strán by sa nedala riadne otvoriť, stále by sa zatvárala a rozpadla by sa behom niekoľkých týždňov. Hrebeňová väzba vydrží pri šetrnom zaobchádzaní aj niekoľko rokov (pod podmienkou, že sa kniha nebude prehýbať, pri listovaní by stránky mali voľne „zapadať” do hrebeňa).


Čítanka slovenskej literatúry
pre stredoškolákov, 1. časť

Počet strán:
196
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978-80-89772-03-2

Bonus: pre pedagógov 1 kus zadarmo (automaticky na každých 20 kusov pribalíme 1 kus)!

Pre 1.-2. ročník stredných škôl, nadväzuje na Príručku slovenskej literatúry, obsahuje ukážky a úryvky, za ktorými sú otázky a úlohy (kniha ja zároveň i pracovným zošitom), teóriu literatúry.

 • ďalej

  Sú to nielen čítanky, ale zároveň aj pracovné zošity.

  V plnej miere vyhovujú hlavnej inovácii novej koncepcie vyučovania literatúry: sú orientované na čitateľský zážitok a na vytvorenie tvorivej atmosféry na hodine literatúry (s touto snahou sa dá iba súhlasiť).

  Za každou – veľmi starostlivo vybranou – ukážkou nasledujú úlohy zhodné s požiadavkami výkonového štandardu.

  Študenti sa pomocou týchto textov okrem iného naučia čítať s porozumením, tvorivo aplikovať vedomosti, dokonale si osvoja teóriu literatúry, zároveň sú vedení k tomu, aby samostatne formulovali svoje myšlienky, dojmy.

  Výber autorov a diel sa tiež zhoduje s novými učebnými osnovami, samozrejme, okrem týchto obsahujú čítanky ešte množstvo ďalších ukážok.

  Súčasťou čítaniek je aj časť o literárnej teórii – jednotlivé úlohy a zadania odkazujú študentov na aktuálne heslo, ktoré si musia prečítať, resp. naštudovať, aby úspešne vyriešili danú úlohu.

  Podobne ako v Príručke slovenskej literatúry, aj v čítankách sú zoradení jednotliví autori v chronologickom poradí – čo nebráni pedagógom v tom, aby v medziach určených momentálne platnými osnovami a štandardami postupovali podľa vlastného plánu a výberu autorov a ukážok.

Ukážky strán (PDF):

Obsah: 3, 4
34, 35, 50, 55, 69, 74, 75, 79, 150, 153, 159, 176, 177, 184, 185, 192, 193

Cena: 9.50 EUR

Objednať

Titul hradený Ministerstvom školstva SR z príspevku na učebnice na školský rok 2024/2025

Titul má udelenú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR

MS WordVyplnený Záznam z prieskumu trhu s EP pre VARIA PRINT - Čítanka slovenskej literatúry pre SŠ 1. časť plus 3 printscreeny

Printscreen/snímka obrazovky č.1 zvlášť

Printscreen/snímka obrazovky č.2 zvlášť

Printscreen/snímka obrazovky č.3 zvlášť


Čítanka slovenskej literatúry
pre stredoškolákov, 2. časť

Počet strán:
248
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978-80-89772-04-9

Bonus: pre pedagógov 1 kus zadarmo (automaticky na každých 20 kusov pribalíme 1 kus)!

Pre 3.-4. ročník stredných škôl, nadväzuje na Príručku slovenskej literatúry, obsahuje ukážky a úryvky, za ktorými sú otázky a úlohy (kniha ja zároveň i pracovným zošitom), teóriu literatúry.

 • ďalej

  Sú to nielen čítanky, ale zároveň aj pracovné zošity.

  V plnej miere vyhovujú hlavnej inovácii novej koncepcie vyučovania literatúry: sú orientované na čitateľský zážitok a na vytvorenie tvorivej atmosféry na hodine literatúry (s touto snahou sa dá iba súhlasiť).

  Za každou – veľmi starostlivo vybranou – ukážkou nasledujú úlohy zhodné s požiadavkami výkonového štandardu.

  Študenti sa pomocou týchto textov okrem iného naučia čítať s porozumením, tvorivo aplikovať vedomosti, dokonale si osvoja teóriu literatúry, zároveň sú vedení k tomu, aby samostatne formulovali svoje myšlienky, dojmy.

  Výber autorov a diel sa tiež zhoduje s novými učebnými osnovami, samozrejme, okrem týchto obsahujú čítanky ešte množstvo ďalších ukážok.

  Súčasťou čítaniek je aj časť o literárnej teórii – jednotlivé úlohy a zadania odkazujú študentov na aktuálne heslo, ktoré si musia prečítať, resp. naštudovať, aby úspešne vyriešili danú úlohu.

  Podobne ako v Príručke slovenskej literatúry, aj v čítankách sú zoradení jednotliví autori v chronologickom poradí – čo nebráni pedagógom v tom, aby v medziach určených momentálne platnými osnovami a štandardami postupovali podľa vlastného plánu a výberu autorov a ukážok.
Súbor pravopisných cvičení, diktátov a testov

Súbor pravopisných cvičení,
diktátov a testov

Počet strán:
76 (+45)
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978-80-89772-05-6

Pre vyššie ročníky ZŠ, resp. pre 1.-4. ročník stredných škôl, obsahuje výklad všetkých pravopisných pravidiel, množstvo cvičení rôzneho typu, diktáty, plus prílohy: kľúč riešení k cvičeniam, vstupný test a tri kontrolné testy (formát A aj B), kľúč riešení k testom.

 • ďalej

  Súbor pravopisných cvičení, diktátov a testov je netradične spracovaná učebná pomôcka, ktorej snahou je okrem iného pomôcť žiakom prekonať názor o tom, že slovenský pravopis je zložitý a ťažký.

  Súbor pravopisných cvičení, diktátov a testov je mimoriadne vhodný aj na samoštúdium, keďže obsahuje dobre premyslený (a z metodického hľadiska netradičný) výklad pravidiel a množstvo cvičení (i s kľúčom riešení), ktoré vedú žiakov a študentov krok za krokom k osvojeniu si pravopisu (súbor je možné zakúpiť v dvoch variantoch: s kľúčom riešení v zadnej časti brožúry, resp. so samostatne pripojeným kľúčom riešení, záleží iba na pedagógoch, pre ktorý variant sa rozhodnú).

  Knižka má spolu s prílohami 130 strán (formát A4, špirálová väzba), skladá sa zo 14 kapitol, každá kapitola začína výkladom príslušných pravidiel (písanie i-y v koreni slov, v ohýbacích príponách podstatných mien, prídavných mien, slovies, v slovotvorných príponách, v prídavných menách, zámenách, číslovkách, v cudzích slovách, písanie veľkých písmen, interpunkčných znamienok a písanie čiarky). Za týmito stručnými, prehľadnými výkladmi nasleduje množstvo cvičení a diktátov rôzneho typu (kniha slúži zároveň aj ako pracovný zošit).

  Cvičenia a úlohy sú naozaj rozmanité, okrem tradičných, stereotypných „doplňte i-y“, obsahuje kniha množstvo úloh nového typu, pri ktorých žiak musí logicky uvažovať, tvorivo pracovať, odôvodňovať svoj výber, formulovať pravidlá, analyzovať, hľadať chyby atď. Všetky tieto úlohy sú v súlade s požiadavkami novej koncepcie vyučovania, na základe ktorej má žiak na hodinách tvorivo pracovať a získavať nové poznatky riešením úloh. Väčšina cvičení a diktátov pozostáva zo súvislého textu (s dôrazom na bohatú slovnú zásobu a obsahovú rozmanitosť), preto sú vhodné aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov a na nácvik čítania s porozumením.

  Okrem celkom nových typov cvičení a úloh ďalšou novinkou tejto publikácie sú testy: jeden vstupný test (30 úloh) a tri kontrolné testy (25, 25 a 30 úloh), pričom z každého testu je vypracovaná aj forma A, aj forma B (tie isté úlohy v inom poradí). Úlohy vstupného testu sú jednoduchšie a obsahujú také slovné spojenia, slová, resp. vety, ktoré nie sú v tejto publikácii (vstupný test by mal slúžiť na overenie vedomostí z pravopisu na začiatku práce so súborom cvičení), kontrolné testy sú náročnejšie, obsahujú slovné spojenia, vety, úlohy, ktoré sa vyskytujú v cvičeniach, resp. v diktátoch, aby si ich pomocou pedagógovia i žiaci mohli preveriť úroveň osvojenia učiva (mali by sa písať až po precvičení všetkých úloh, zadaní).

  Správne vyriešenie týchto testov – i väčšiny cvičení a úloh súboru – si vyžaduje množstvo schopností. Žiak si v prvom rade musí pozorne prečítať už samotné zadanie, pretože v niektorých úlohách musí nájsť chybné tvary, inde, práve naopak, správne tvary, musí vedieť aplikovať svoje vedomosti, logicky rozmýšľať atď. atď.
Susedov papagáj - čítanka

Susedov papagáj - čítanka
Zbierka krátkych príbehov pre deti, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk

Počet strán:
132
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978–80–89772–34–6

Bonus: pre pedagógov 1 kus zadarmo (automaticky na každých 20 kusov pribalíme 1 kus)!

Publikácia Susedov papagáj, Čítanka - Zbierka krátkych príbehov pre deti, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk je určená najmä deťom maďarskej, rómskej, ukrajinskej či inej národnosti, navštevujúcim 1. stupeň základných škôl.

 • ďalej

  Zvláštnosťou čítanky Susedov papagáj je, že všetky texty pochádzajú z pera žiakov slovenských základných škôl vo veku od 6 do 10 rokov.
  Písali ich (samozrejme, s nemalou pomocou svojich pani učiteliek) nie ako povinnú, školskú prácu, ale z vlastnej iniciatívy, pre webovú stránku vytvorenú pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

  Tieto zväčša krátke, spontánne štylizované texty písané deťmi sa nám zdali vhodné na zaradenie do čítanky pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa učia rozprávať po slovensky a ktorí si chcú rozšíriť slovnú zásobu, pretože

  • • príbehy odrážajú záujmy, myslenie, názory, starosti a radosti detí, ich každodenný život, čo môže byť príťažlivé pre ich rovesníkov;
  • • sú to zväčša milé, vtipné, veselé príbehy, často plné fantázie a nechýba v nich ani detský humor;
  • • vety sú z veľkej časti jednoduché, krátke, ich štylizácia je blízka hovorenej podobe jazyka a veľká časť slov patrí k základnej slovnej zásobe.

  Keďže autormi všetkých textov čítanky sú žiaci, zdalo sa nám vhodné zachovať tento princíp, a preto aj všetky ilustrácie čítanky sú dielom detí.
  Príbehy v čítanke sú zoradené od kratších, tieto sú približne do polovice čítanky, k dlhším v druhej polovici a najmä na konci čítanky.
Súbor pravopisných cvičení, diktátov a testov - interaktívna verzia

Súbor pravopisných cvičení,
diktátov a testov - interaktívna verzia

Digitálna interaktívna učebná pomôcka - Súbor pravopisných cvičení a testov

Táto nová digitálna interaktívna učebná pomôcka (v tlačenej verzii bola vydaná v roku 2005 a 2009) sa môže použiť na počítačoch, laptopoch i tabletoch.

Podáva systematický, ucelený prehľad pravopisných pravidiel; obsahuje veľký počet cvičení (len políčok na doplnenie i,y je v nej viac než 2500) usporiadaných podľa veľmi dôkladne premyslenej koncepcie, vyhovujúcej všetkým pedagogickým a didaktickým princípom.

 • ďalej

  Okrem cvičení je v tomto interaktívnom súbore aj 10 testov (každý test pozostáva z 10 otázok, pričom ich poradie v rámci jedného testu generuje program, t. j. zobrazujú sa vždy v inom poradí).

  Riešenie úloh (doplňte i alebo y, veľké alebo malé písmeno, určte, či na danom mieste treba alebo netreba písať čiarku) program hneď aj vyhodnotí: správne riešenie sa sfarbí zelenou farbou, nesprávne červenou farbou.

  Okrem týchto typov cvičení sú v digitalizovanej knihe aj iné typy cvičení, napr. nájdite chybne napísané slová, pokúste sa umiestniť na správne miesto interpunkčné znamienka a i.

  Pri každom cvičení je možné kliknutím na príslušný odkaz (Teória) zobraziť teoretickú časť vysvetľujúcu pravopisné pravidlá danej kapitoly.

  Po kliknutí na hociktoré už vyplnené políčko (zelené alebo červené) sa zjaví okienko s vysvetlením príslušného pravidla písania i,y doplnené o niekoľko príkladov.

  Test, na rozdiel od cvičení, vyhodnotí program až po vyplnení všetkých desiatich otázok. Pri vyhodnotení sa zobrazí nielen to, ktorá odpoveď bola správna, a ktorá nesprávna, ale aj vysvetlenie (buď slovné, s poukázaním na všetky chyby vyskytujúce sa v odpovediach A, B, C, D, alebo formou okienok ako pri cvičeniach).

Go to top